ประวัติวัด


วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระนามเดิม เจริญ คชวัตร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประธานจัดสร้างวัด และทรงตั้งชื่อวัดตามสมณศักดิ์เดิมของพระองค์ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) ว่า “วัดญาณสังวราราม”

ปัจจุบัน วัดญาณสังวรารามมีอาณาบริเวณทั้งหมด ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา โดยที่ดินผืนแรกที่สร้างวัด ได้รับการบริจาคจากนายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙ ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา ซึ่งต่อมาคุณหญิงนิธิวดีและครอบครัวได้บริจาคที่ดินถวายเพิ่มอีก ๑๐๐ ไร่เศษ และคณะผู้สร้าง ศิษยานุศิษย์ ผู้ศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ร่วมกันจัดซื้อที่ดินรอบๆ ถวายเพิ่มจนมีพื้นที่เท่าในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่รวมพื้นที่โครงการในพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งรายล้อมอยู่อีกประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่

 

พุทธสถาน/ถาวรวัตถุ/สถานที่สำคัญ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างวัดญาณสังวรารามให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม สายวิปัสสนากรรมฐานที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีความประสงค์ที่จะสร้างวัดเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย และให้เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ การสร้างวัดจึงต้องมีความเรียบร้อย สมบูรณ์ งดงาม และสมพระเกียรติไปพร้อมๆ กันด้วยเหตุนี้ วัดญาณสังวราราม จึงแบ่งพื้นที่สิ่งปลูกสร้างออกเป็น ๔ เขต ได้แก่

เขตที่ ๑ เขตพุทธาวาส เป็นเขตสำคัญของวัดญาณสังวราราม เปรียบได้กับหัวใจของวัด ประกอบไปด้วย ศาสนสถานต่างๆ อันได้แก่ พระอุโบสถ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. ศาลา สว. กว. ศาลา มวก. สธ. ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระปกเกล้าอริยเขต และอริยาคาร พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง วิหารพระศรีอริยเมตไตรย รวมถึงพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาที่เขาชีจรรย์ ก็ถือว่าอยู่ในเขตพุทธาวาสเช่นกัน สำหรับศาสนสถานและหมู่อาคารในเขตพุทธาวาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีความตั้งใจสร้างเพื่อน้อมถวายและเทิดทูนอดีตบูรพมหากษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

เขตที่ ๒ เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งของเสนาสนะกุฏิพระภิกษุ สามเณรที่จำพรรษาอยู่ที่วัดญาณสังวราราม โดยตั้งอยู่ริมถนนทางขึ้นเขาชีโอนตลอดแนวด้านขวามือ ไม่ไกลจากอาศรมพระอาจารย์แพทย์ใหญ่ชีวกโกมารภัจจ์และกุฏิของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และมีกุฏิบนเขาชีโอน สำหรับพระผู้เน้นวัตรปฏิบัติอีกจำนวนหนึ่ง

เขตที่ ๓ เขตฆราวาส เป็นเขตอุบาสก อุบาสิกาและสถานที่ตั้งศาลาโรงธรรม ที่พักอาศัยของผู้มาปฏิบัติธรรม ถือศีล ที่วัดญาณสังวราราม รวมถึงเป็นที่ตั้งของเทวาลัยท่านท้าววิรุฬหกมหาราชพุทธบัณฑิต โดยเขตฆราวาสนี้ตั้งอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือของถนนเข้าวัดญาณสังวราราม

เขตที่ ๔ เขตโครงการในพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนผู้รู้ ญสส. ๘๐ ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุง

คณะกรรมการการบริหาร

คณะกรรมการการบริหาร (ฝ่ายบรรพชิต)


สมเด็จพระวันรัต พฺรหฺมคุตฺโต
ประธานกรรมการบริหาร

สมเด็จพระธีรญาณมุนี วรชาโย
กรรมการบริหาร

พระพรหมมุนี อคฺคชิโน
กรรมการบริหาร

พระธรรมบัณฑิต อภิพโล
กรรมการบริหาร

พระเทพสุทธาจารย์ กลฺยาณวฑฺฒโน
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการการบริหาร (ฝ่ายคฤหัสถ์)


นายบัณฑูร ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ

นายเคารพ นุชนารถ
กรรมการบริหาร

ดร.อภิชัย จันทรเสน
กรรมการบริหาร

ดร.จิรนิติ หะวานนท์
กรรมการบริหาร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
กรรมการบริหาร

ผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรรมการบริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
กรรมการบริหาร

ผู้อำนายการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี
กรรมการบริหาร

วัฒนธรรมจังหวัด
กรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา
กรรมการบริหาร

นางสาวดลินี พงศ์ทองปาน
กรรมการบริหาร

นางสาวรัตนา คชวัตร
กรรมการบริหาร

นายอนุชา เสมารัตน์
กรรมการบริหาร

นางพนมแสง มกรารัตต์
กรรมการบริหาร

นายจิรายนต์ สังฆสุวรรณ
กรรมการบริหารและเลขานุการและเหรัญญิก

คณะกรรมการ ฝ่ายที่ปรึกษา


นายเกษม วัฒนชัย
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะทำงาน


พระจุลนายก
คณะทำงานฝ่ายบรรพชิต

พระราชพุทธิมุนี
คณะทำงานฝ่ายบรรพชิต

พระศรีวิสุทธิกวี
คณะทำงานฝ่ายบรรพชิต

พระราชวินัยสุนทร
คณะทำงานฝ่ายบรรพชิต

พระครูสรภัญญประกาศ
คณะทำงานฝ่ายบรรพชิต

พระครูนิเทศธรรมจักร
คณะทำงานฝ่ายบรรพชิต

นายจิรายนต์ สังฆสุวรรณ
คณะทำงานฝ่ายคฤหัสถ์

นายจรัญ มหารัตน์
คณะทำงานฝ่ายคฤหัสถ์

นายสุรชัย ฉายินทุ
คณะทำงานฝ่ายคฤหัสถ์

นายศิริชัย ศักดิ์เพชร
คณะทำงานฝ่ายคฤหัสถ์