วิหารพระศรีอริยเมตไตรย

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • วิหารพระศรีอริยเมตไตรย

     ตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์พุทธคยาจำลอง หันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างเป็นลักษณะวิหารไทยภาคกลาง ยกพื้นสูง เป็นห้องโถงจตุรมุข ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย

     องค์พระศรีอริยเมตไตรย ออกแบบโดย อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยออกแบบตามนิมิตของผู้มีจิตศรัทธาในการสร้าง คือ คุณประนาถ ทัตตานนท์ การสร้างพระศรีอริยเมตไตรยนี้ มีการเตรียมการสร้างตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๗ กระทั่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗ คณะผู้สร้างจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วิหารพระศรีอริยเมตไตรยแห่งนี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐

     องค์พระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ทองเหลืองที่ใช้หล่อองค์พระได้จากฝาบาตรจำนวน ๘๔,๐๔๔ ฝา หมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมกับ ๑๒ ราศี และอวัยวะทั้ง ๓๒ ของมนุษย์