พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.

     ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว สร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์พระมหามณฑป มีฐานกว้าง ๙ เมตร สูง ๓๓ เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทคู่แกะสลักลายมงคล ๑๐๘ ประการ ล้อมรอบด้วยรูปพระอสีติมหาสาวก

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๗

     พระพุทธรูปรอบพระมหามณฑปฯ ภายในพระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. มีพระพุทธรูปยืน ๔ ปาง ประทับอยู่ ๔ มุมของพระมหามณฑปฯ ได้แก่ ปางลีลา ปางรำพึง ปางประทานพร และปางเปิดโลก โดยสื่อความหมายดังนี้

  • พระพุทธรูปปางลีลา สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  • พระพุทธรูปปางรำพึง สร้างถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  • พระพุทธรูปปางประทานพร สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • พระพุทธรูปปางเปิดโลก สร้างถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     พระพุทธรูปนี้ รวมถึงลายพระพุทธบาทและยักษ์บริเวณเชิงบันไดก่อนขึ้นพระมหามณฑปฯ ทั้งหมดออกแบบโดย อาจารย์โหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๓๑

     โมเสกทอง เดิมเคยประดับอยู่รอบองค์พระศรีรัตนเจดีย์ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร กระทั่งมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ และมีการสั่งกระเบื้องโมเสกทองชุดใหม่ จากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี กระเบื้องโมเสกทองชุดเก่านี้ จึงถูกนำมาใช้ประดับที่องค์พระมหามณฑปฯ

     บันไดนาค บันไดทางขึ้นพระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. ส่วนหัวบันได เป็นปูนปั้นหัวพญานาคสามเศียร ราวบันได เป็นรูปลำตัวพญานาคทำตัวโก่งเป็นลอน เรียกว่า นาคสะดุ้ง มีบันไดทั้งหมด ๒๐๐ ขั้น