ศาลา มวก. สธ.

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • ศาลา มวก. สธ.

     ศาลา มวก. สธ. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศาลานี้ใช้เป็นที่ทำวัตรเช้า–เย็น ของอุบาสก อุบาสิกาที่มาถือศีล และเป็นที่จำวัดของสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดญาณสังวราราม ศาลานี้คือ ปีกหงส์ ตามหลักภูมิโหราศาสตร์ คู่กับศาลา สว. กว.