พระอุโบสถ

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • พระอุโบสถ

     พระอุโบสถ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระอุโบสถจำลองแบบจากวิหารรังษีในวัดบวรนิเวศวิหาร และสร้างตามหลักภูมิโหราศาสตร์ ด้านหน้าหันไปทางทะเล ด้านหลังเป็นภูเขา

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฐานรากพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานเฝ้าฯ รับเสด็จ

     อีกทั้งในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปลูกต้นจัน ๔ ต้น รอบพระอุโบสถด้วย