หอกลอง

หน้าแรก • สถาปัตยกรรมสำคัญ • หอกลอง

     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงแปดเหลี่ยม สูง ๒ ชั้น สร้างแบบไทยประยุกต์ โดยได้ต้นแบบจากป้อมมหากาฬ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กรุงเทพมหานคร